Hi, How Can We Help You?

By : Lex_adm_2016

Tijdelijkeverhuur en Airbnb

Vakantieverhuur en Airbnb

Gemeente Amsterdam scherpt regels vakantieverhuur via platforms, zoals Airbnb, aan. Wat zijn de gevolgen van het aanscherpen van het gemeentelijke beleid? Wat zijn de gevolgen ten aanzien van tijdelijke verhuur via platforms als Airbnb voor eigenaren/verhuurders en VvE’s?Volgens het nieuwe gemee...

Lees meer

Doelgroepcontracten

Huurrecht woonruimte: in de vorige blogs is ingegaan op de toch wel revolutionaire komende wijzigingen in het woonrecht, welke wijzigingen voortvloeien uit de Wet Doorstroming Huurmarkt. In dit blog komen de uitbreiding van de mogelijkheden tot opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend...

Lees meer

Vervolg Wet Doorstroming Huurmarkt

Huurrecht: in het vorige blog is de Wet Doorstroming Huurmarkt aan de orde gekomen en zijn de ruimere mogelijkheden voor tijdelijke verhuur aangestipt. Omdat de wet per 1 juli 2016 ingaat, kunnen huurder en verhuurder nu al vooruitlopen op de invoering en tijdelijke contracten sluiten.In het vor...

Lees meer

Doorstroming huurmarkt

In april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. Één van deze wijzigingen betreft de verhuur voor bepaalde tijd. Lees meer

Dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik is een van de middelen die de verhuurder heeft om tot beëindiging van zgn. middenstandsbedrijfruimte (winkels en horeca) te komen. De rechter moet de beëindiging toewijzen als de verhuurder aannemelijk maakt dat hijzelf, of iemand anders die in ...

Lees meer

Afwijkende bedingen

In vorige blogs is al ingegaan op diverse aspecten van huur van middenstandsbedrijfsruimte (ook wel: winkelbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte), waaronder de wettelijke mogelijkheid om de huurprijs aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden, welke met name het gevolg zijn van de economische te...

Lees meer

Omzethuur

In Nederland is de vaste huurprijs de norm, al was het alleen al omdat de wet (de art. 7:303 en 7:304 BW) uitgaat van vast overeengekomen huurprijzen. Het komt echter ook voor dat de huurprijs van winkelbedrijfsruimte wordt gerelateerd aan de omzet van het daarin gevestigde bedrijf. Het wettelijk st...

Lees meer

Huurprijsverlaging winkel

De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008.De economische terugval sinds 2008 heeft ertoe geleid dat de huurprijzen van (...

Lees meer
Huurbescherming

Huurbescherming bedrijfsruimte

Als eigenaar verhuur je bijvoorbeeld een parkeerplaats dan wel opslagloods aan een derde. Deze verhuurder zal veelal in de veronderstelling verkeren dat hij dat doet op de voet van art. 7:230A BW, omdat parkeerplaatsen en opslagloodsen in beginsel vallen onder het huurregime m.b.t. de zgn. overige b...

Lees meer
Exploitatieverplichting winkelruimte

Contact

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam

Lexcom