Tijdelijkeverhuur en Airbnb

Vakantieverhuur en Airbnb

Gemeente Amsterdam scherpt regels vakantieverhuur via platforms, zoals Airbnb, aan. Wat zijn de gevolgen van het aanscherpen van het gemeentelijke beleid? Wat zijn de gevolgen ten aanzien van tijdelijke verhuur via platforms als Airbnb voor eigenaren/verhuurders en VvE’s?Volgens het nieuwe gemeentelijke b...

Lees meer

Doelgroepcontracten

Huurrecht woonruimte: in de vorige blogs is ingegaan op de toch wel revolutionaire komende wijzigingen in het woonrecht, welke wijzigingen voortvloeien uit de Wet Doorstroming Huurmarkt. In dit blog komen de uitbreiding van de mogelijkheden tot opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen geb...

Lees meer

Vervolg Wet Doorstroming Huurmarkt

Huurrecht: in het vorige blog is de Wet Doorstroming Huurmarkt aan de orde gekomen en zijn de ruimere mogelijkheden voor tijdelijke verhuur aangestipt. Omdat de wet per 1 juli 2016 ingaat, kunnen huurder en verhuurder nu al vooruitlopen op de invoering en tijdelijke contracten sluiten.In het vorige blog i...

Lees meer

Doorstroming huurmarkt

In april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. Één van deze wijzigingen betreft de verhuur voor bepaalde tijd. ...

Lees meer

Dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik is een van de middelen die de verhuurder heeft om tot beëindiging van zgn. middenstandsbedrijfruimte (winkels en horeca) te komen. De rechter moet de beëindiging toewijzen als de verhuurder aannemelijk maakt dat hijzelf, of iemand anders die in nauwe rela...

Lees meer
1 2 4